Viva Macedonia Patriots Fundraiser | Вива Македонија Патриотски Фонд

https://www.facebook.com/groups/603079379775141/

https://www.gofundme.com/vivamacedoniapatriots

Friends of Macedonia,

Republic of Macedonia is facing its greatest crisis since independence and is at threat of losing its territorial integrity and identity.

“Viva Macedonia Da Zhivee Macedonia” is reaching out to everyone that is a friend of Macedonia at this most critical time to help save our name, our identity, our language, our culture by supporting the Macedonian patriots, our brothers and sisters who are in opposition to the current administration’s destructive policies which are subsequently working against the best interest of the Republic of Macedonia.

Your donation will help fund various projects by those patriotic groups who are working in strong opposition and resistance to the Zaev Government. In order to sustain the ongoing plight, these Macedonian patriots need our financial support. Your donation will assist in funding the marketing, banners and administration, transportation, food, water and personal amenities of our patriots.

Now is the time work in solidarity and unity, to put our patriotic words into action and support our motherland.

Who is “Viva Macedonia Da Zhivee Macedonia”?
“Viva” is a forum that is supported by over 10,000 patriotic Macedonians from around the world, whose purpose is to discuss Macedonian issues away from external influences. The forum is not aligned to any group or organisation and its aim is to support and promote a strong and stable future for the Republic of Macedonia and the human rights of our people in the occupied areas of Macedonia. Viva strictly opposes any name change and capitulation to external agendas.

Пријатели на Македонија,

Денес Република Македонија се соочува во опасност од губење на независноста, идентитетот и територијалиот интегритет.

“Вива Македонија Да Живее Македонија”
им се обраќа на сите што cе пријател на Македонија во ова најкритично време да го заштитат нашето име, нашиот идентитет, нашиот јазик, нашата култура со поддршка на Македонските патриоти, тие се нашите браќа и сестри кои се во опозиција на сегашната деструктивна администрација на Заев, кои работат против најдобриот интерес на Република Македонија.

Вашата донација ќе помогне во финансирањето на разни проекти на пример маркетингот, банерите и администрацијата, транспортот, храната, водата и личните потреби на оние патриотски групи кои работат во силна опозиција и отпор кон владата на Заев.

Сега е време да работиме во солидарност и единство, да ги ставиме нашите патриотски зборови во акција и да ја поддржиме нашата татковина.

Кој е “Вива Македонија Да Живее Македонија”?
“Вива” е форум кој е поддржан од повеќе од 10,000 патриотски Македонци ширум целиот свет, чија цел е да се дискутираат и решаваат Mакедонските прашања, да се поддржува и промовира силна и стабилна иднина за Република Македонија и човековите права на нашиот народ во окупираните области на Македонија. Форумот не е усогласен со ниту една спесифична група или организација. “Вива” не поддржува промена на името и капитулација на надворешните агенди.

3 ДЕНА ПРОТЕСТ ПРОТИВ ЗАКОНОТ ЗА “УПОТРЕБА ЗА ЈАЗИЦИТЕ”

00:00 13 СЕП 2017
00:37 ПЕТРОВ
06:54 ТОДОРОВ
10:41 БОБИНКОВА
11:31 ОГИНАР
15:44 НЕДЕЛКОВСКИ
19:06 14 СЕП 2017
20:08 ПЕТРОВ
21:48 ТОДОРОВ
24:17 ЈАНЕВА
25:35 МАРКУС
29:09 АНГЕЛОВ
30:30 15 СЕП 2017
31:03 ПЕТРОВ
31:56 ОЛУМЧЕВ
34:53 ПЕТРОВ
37:30 БОЈАЏИНОВСКИ
39:39 ТОДОРОВ
45:48 ГУРЈОВСКА
46:26 КЛЕТНИКОВ
53:30 БОЈДА
56:13 ПЕТРОВИК

Соопштение – Генерален Совет 2017

Соопштение до Македонскиот народ!

На ден 09.09.2017 година во Хотелот Сонце ГА во Прилеп, се одржа 1-от Конгрес на СеМакедонскиот Национален Совет – Македониум. На Конгресот присуствуваа околу 150 делегати од Македонија,Беломорска Македонија, Пиринска Македонија,како и од САД, Австралија, Канада и Европа.
– За Генерален секретар на СеМакедонскиот Национален Совет – Македониум е избран Г-н Марк Бранов.
– На предлог на Претседателот на СеМакедонскиот Национален Совет – Македониум, Г-н Страшко Олумчев формиран е Генерален Совет на Македонците. Генералниот Совет на Македонците во својот состав ќе има:

1. Македонија 4 представници
2. Беломорска Македонија 2 представници
3. Пиринска Македонија 2 представници
4. Албанија 2 представници
5. САД 2 представници
6. Австралија 2 представници
7. Канада 2 представници
8. Европа 2 представници

За таа цел потпишана е Декларација до Македонскиот народ, со потписи на Македонците од сите делови на Македонија, како и од дијаспората, која ви ја доставуваме во прилог. Единствено фалат потписите на Македонците од Албанија кои не известија дека се спречени да дојдат од оправдани причини, со известување од Г-н Никола Ѓурѓај од Тирана и Или Халилај од Пустец- Голо брдо, дека се сложни со Декларацијата и дека земаат учество во Генералниот Совет на Македонците, како тело кое ќе биде обединувачко и единствено кое ќе работи во насока на национално,духовно обединување на Македонците и кое ќе работи во заштита на Македонските национални интереси, секаде каде што има Македонци по род.
По завршувањето на Конгресот, се одржа протест против предавствата на Македонија и Македонскиот народ во центарот на Прилеп, пред спомениците не Александар Македонски и Методија Андонов – Ченто.
СеМакедонскиот Национален Совет – Македониум повикува на ЗАЕДНИЧКИ СЕНАРОДЕН ПРОТЕСТ на денот на гласањето за двојазичност. Го повикуваме Македонскиот народ, сите организации,здруженија и партии на заедничка организација на овој протест, заради спречување на изгласување на ваков закон кој официјално Македонија ќе ја внесе во бинационалност и уште промени во Уставот. Ваквиот чин представува растурање на државата до темел и невидено предавство на националните интереси.

СеМакедонски Национален Совет
– Македониум

 

Повик за Генерален Совет 2017 | Invitation for General Council 2017 – 09.09.2017

совет

Место: Хотел Сонце Г.А., Прилеп

Ден: 09.09.2017, 10ч

Организатор: СеМакедонски Национален Совет – Македониум

СНС-Македониум повикува патриоти и патриотки од Р. Македонија, од Пирин, Егеј, и Голо Брдо/Мала Преспа, од Америка, Канада, Австралија, и од сите други Македонски комуни ширум светот на Генерален Совет 2017.

Со се други цели, овој Генерален Совет ќе представува делегати од целиот свет, и ќе се донесе документ со кој Македонците ќе пристапат кон национално и духовно обединување заради одбрана на Македонските наиционални интереси.

За повеќе информација, котактирајте на :  www.snsmakedonium.com/contact/

Хотел веб страница :  http://www.makedonskosonce.com/1_1/sonce_ga_1/index_mk.htm


Location: Hotel Sonce G.A., Prilep

Date: 9 September 2017, 10am

Organizer: All-Macedonian National Council – Makedonium

SNS-Makedonium calls on patriots from the R. of Macedonia, Pirin, and Aegean Macedonia, Golo Brdo/Mala Prespa, U.S.A., Canada, Australia and all other Macedonian communities in the world for our General Council 2017.

Among other goals, this General Council will present delegates from around the world, and will result in a mutually-agreed-upon document with which Macedonians will take steps to promote national and spiritual unity in protection of the Macedonian national interest.

For more information, please contact us at :  www.snsmakedonium.com/contact/

Hotel website :  http://www.makedonskosonce.com/1_1/sonce_ga_1/index_mk.htm

 

 

 

 

Macedonian Culture NGO Threatened by Extremists

2017-08-07 EDESSA (VODEN) – Once again, Macedonian rights activists in Northern Greece are being threatened by Greek extremists, not long after the activists opened their new offices and started to display their sign in the town of Edessa (Voden), approximately 90km northwest of Thessaloniki (Solun), in the heart of Aegean Macedonia.

The Macedonian Educational and Cultural Movement of Edessa – Voden is a group which promotes cultural awareness through conferences, exhibitions and other educational activities, emphasizing the region’s rich Macedonian heritage; a territory which was annexed by Greece for the first time in history in 1913. In 1922, thousands of Christian Grecophones were imported from Turkey under the Treaty of Lausanne, while thousands of native ethnic Macedonians were exiled, under an ongoing state policy of cultural genocide.

Today, the descendants of the imported Grecophones from Turkey are on the front line of neo-Nazi parties like the Chrysi Avgi (Golden Dawn). Together with radical hate preachers within the Greek Orthodox Church like Bishop Antihimos of Thessaloniki, they specialize in intimidation tactics against the Macedonian community of northern Greece, despite the fact that many of these regions maintain a majority ethnic Macedonian population.

Eugenia Natsoulidou, the president of the organization, along with the organization’s members, have been targeted with threats on a social media page, including the following:

• “Any Fifth Columnist … must simply surrender his identity card and disappear from our holy land of Macedonia…”

• “…(there are already) coordinated plans (for them)… now is the time for them to be implemented.”

• “(such an office in the town center is) shameful. A prosecutor must intervene immediately, otherwise there will surely be some deplorable incident.”

• “Only the EYP (Greek National Intelligence Service) can do something, and of course, the hands of the authorities will be untied at some point.”

• “Let’s get (the members of the group) in handcuffs to start with, and show them to all the mass media. Clearly an EYP issue.” (implying that member of the group are guilty of espionage)

Today, Natsoulidou reported the incident at police headquarters, and filed a complaint for slander and threats against the organization, its members and premises. Three of the extremists who made the threats will be called by the police station to apologize. After being informed about the content of their statements, the NGO will decide how to proceed further legally.

It is not the first time Natsoulidou and her group have been threatened and accused of “espionage” for daring to preserve the local culture and traditions of the region. In 2012, the newspaper Protothema make similar accusations, and it also resulted in legal action.

TO BE CLEAR – Strasko Olumcev

The President of the state can put an end to this. With one simple move, and within the law. One of his primary responsibilities is the ratification of international treaties.

In the Treaty with Bulgaria, they have copied the provision from the 1995 Interim Accord with Greece (Clause 6) with which we have surrendered any concern for the Macedonian community in Greece. Now, we are surrendering any concern for the Macedonians in Bulgaria.

Don’t you know who you’re dealing with? They have left our people at the mercy of the Bulgarian regime. OMO-Ilinden has given its blood for their rights. Macedonians live in Bulgaria without rights, they cannot even express their own identity.

Good Neighbour Agreement? All of those who have tried to justify this traitorous agreement are supporting the traitorous politics of the two largest Macedonian political parties.

Macedonia, wake up! They are planning your humiliation, and they are selling your identity. Wake up while there is still time! With their silence and their party obedience, many are only enabling this traitorous agreement, only enabling those whose agenda is Macedonia’s destruction.

They escorted Boiko Borisoff around the monuments of Macedonian history like some kind of peacock. The terrorist Talat Dzaferi, who has Macedonian blood on his hands, stomped up and down Krusevo and desecrated this sacred place. We called upon all to protest, without parties, without Soros, without the help of the foreign satraps. And as expected, many boycotted, as they blindly obey their party instructions. Next, when the time comes for them to abandon our name, will they boycott once again?

We, of the All-Macedonian National Council “Makedonium”, will continue to protect our identity with whatever we can. We will never abandon our brothers and sisters in Aegean or Pirin Macedonia, we will never abandon the Macedonians in Albania and Serbia, and anywhere else in the world. One nation, one cause.

The day will come when all Macedonians – in Aegean and Pirin Macedonia especially, and everywhere world-wide – will automatically be allowed to obtain Macedonian citizenship. Then, we will see how many millions we are, with the neighbouring countries in particular. Then, all those who are remain silent, and all of those are digging our graves, will see what a good neighbour agreement will look like.

Macedonia always was and always will be for the Macedonian people. Join us!

ЗА ДА ВИ БИДЕ ПОЈАСНО – Страшко Олумчев

Претседателот на државата може да стави крај на ова. Со еден единствен потег, според закон. Негова примарна надлежност е за склучување на меѓународни договори.

Во договорот со Бугарија е препишана и одредбата од Времената спогодба со Грција од 1995 (членот 6) со која се откажавме од грижата за Македонците во Грција, со што сега се откажуваме и од грижата за Македонците во Бугарија.

Знаете ли со кого си имате работа? Ги оставија луѓето на милост и немилост на тамошните режими. ОМО-Илинден крв даделе за своите права! Македонци живеат денес во Бугарија и немаат никакви права. Не им е дозволено ни да се изјаснат како Македонци.

Договор за добрососедство? Сите оние кои го оправдувале овој предавнички договор, станувале соработници на предавничките политики на двете најголеми Македонски партии.

Македониијо, свестете се! Овие тргнаа да не обезличат, да ни го продадат идентитетот. Свестете се на време! Со мочење и партиска послушност само им олеснувате на овие кој ја тераат агендата за уништување на Македонија и Македонскиот народ.

Го шетаа Бојко Борисов како паун по спомениците на Македонската историја. Терористот Талат Џафери со Македонска крв на рацете згазна на Крушево и го осквернави местотот. Сенароден протест викнавеме, без партии, без Сорос, без надворешни сатрапи. И очекувано беше дека голем број војкотирале, и слепо послушавте што ви нараедија. Сега, кога ќе го стокмат името, дали они пак ќе бојкотираат?

Ние, од СеМакедонскиот Национаелн Совет – “Македониум”, ќе продолжиме да браниме идентитетот со се што имаме. Никогаш нема де се отакажеме од нашите браќа и сестри во Беломорска или Пиринска Македонија, од Македонците во Албанија и Србија, и секаде во светот. Еден народ, една кауза.

Ќе дојде ден на сите Македонци – во Беломорска и Пиринска Македонија посебно и секаде во светот – по автоматизам ќе им се издаде Македонско државјанство. Па, да видеме после колку милиони сме во соседстото само. Тогаш ќе видете сите вие што молчите, а и овие што ни копаат гробот, како се прави договор за добрососедство.

Македонија била и ќе биде на Македонскиот народ. Придружете се!