ЈАВНО ОБРАЌАЊЕ ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЃОРГИ ИВАНОВ

НАЦРТ РЕЗОЛУЦИЈА ДО ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ООН

Почитуван Претседателе на Република Македонија, г-дин Ѓорѓе Иванов,
Соочени со сé поголемиот притисок за промена на нашето уставно име, јавно се обраќаме до Вас со молба да ја поднесете подготвената Нацрт Резолуција од наша страна, до Генералното Собрание на ОН.

Сигурни сме дека наведените аргументи и факти се на наша страна и дека со оваа Резолуција ООН ке воспостави уставното име Република Македонија во ООН. Оваа Резолуција претставува решенине за долгогодишниот проблем со името во ОН.

Предлог до Претседателот на Република Македонија

НАЦРТ РЕЗОЛУЦИЈА ДО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИ НАЦИИ

Генералното собрание,

Земајќи предвид дека “Поранешната Југословенска Република Македонија”, примена во членството на Обединетите нации во 1993 година, со Резолуцијата 47/225, по препорака на Резолуцијата 817 (1993) на Советот за безбедност, до денес беше признаена од страна на огромно мнозинство од членовите на Обединетите нации со неговото уставно име и дека преговорите со Грција во врска со името на држава не дадоа никаков исход,

Имајќи ги предвид членовите 2 (особено пара. 1, 4, 7) и 4 (1) од Повелбата на Обединетите нации,

Земајќи ги предвид и резолуциите на Генералното собрание 113 / II од 1947 и 197 / III од 1948 година, а особено Советодавното мислење на Меѓународниот суд на правдата доставено на 28 мај 1948 година, во врска со неприфатливоста на предусловите за членство надвор од опсегот од исцрпните услови од член 4 (1) од Повелбата на Обединетите нации,

Потврдувајќи дека секоја држава природно има вродено право на име и тоа дека определување на имињата на државата претставува предмет на нивната суверена домашна јурисдикција,

Потврдувајќи исто така дека имињата на државата како правен идентитет на меѓународните субјекти се суштински елемент на нивната правна личност и нивната државност,

За да се реши долготрајниот невообичаен и неприфатлив членски статус на една членката на Обединетите нации, прашањето кое потекнува од необичните резолуции за прием во ОН со кои се утврдуваат предуслови надвор од опфатот на сеопфатните услови од член 4 (1) од Повелбата на Обединетите нации, а исто така и со цел да се заштити поредок на Обединетите нации, а особено правното претставување во системот на Обединетите нации,

Донесе одлука да го продолжи членството на државата, привремено реферирана како “Поранешна Југословенска Република Македонија”, под нејзиното официјално уставно име Република Македонија.

Оригинал

DRAFT UNITED NATIONS RESOLUTION

The General Assembly,

Taking into considerations that “the Former Yugoslav Republic of Macedonia” – admitted into to the United Nations membership in 1993, by the Resolution 47/225, upon recommendation of the Security Council Resolution 817 (1993) – has been recognized by the overwhelming majority of United Nations members under its constitutional name, and that “negotiations” with Greece over the State’s name have not yielded any outcome,

Considering Articles 2 (particularly par.1,4,7) and 4(1) of the Charter of the United Nations,

Having in mind also the General Assembly Resolutions 113/II of 1947 and 197/III of 1948, and particularly the Advisory Opinion of the International Court of Justice delivered on 28 of May, 1948, relating to the inadmissibility of preconditions for membership outside of the scope of the exhaustive conditions in Article 4(1) of United Nations Charter,

Reaffirming that every state naturally has an inherent right to a name and that determination of the state’s names represent the subject of their sovereign domestic jurisdiction,

Reaffirming also that state’s names, as a legal identity of international subjects is essential element of their juridical personality, and their statehood,

For the purpose of resolving the bizarre and unacceptable membership status of the state member of the United Nations, an issue which originated with unusual admission resolutions stipulating preconditions outside of the scope of the exhaustive conditions of Article 4(1) of the Charter of the United Nations,

For the purpose to protect the order of the United Nations and particularly the legal representation in the United Nations system,

Decides to extend membership to the state provisionally referred to as “the Former Yugoslav Republic of Macedonia” under its official constitutional name, the Republic of Macedonia.

Претседателе Иванов, ние како СеМакедонски Национален Совет- Македониум, јавно ве повикуваме да постапите по Нацт Резолуцијата подготвена од тимот за прекин на преговорите и поднесување предлог до Генералното собрание на ООН,со кој раководи Проф.Др. Игор Јанев. Повеќе од 130 држави, членки на ООН не признаа под Уставното и вековно име. Во интерес на Македонија, Македонскиот народ и националните и државни интереси,јавно ве повикуваме да постапите по предлогот кој го испраќаме до вас.

Раководител на тимот
Проф.Др.Игор Јанев

СеМакедонски Национален Совет
-Македониум

Претс. Страшко Олумчев

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s